VariTrans P 42000

高压隔离器

VariTrans P 42000隔离放大器专门设计用于高达3600 V

事实

 • 通用高压隔离器,用于将最高3600 V AC/DC的输入电压转换为外加输出信号±20 mA、±10 V或 4 … 20 mA
 • 新的TransShield技术支持极为紧凑的模块式外壳
 • 工作电压最高可达3600 V AC/DC
 • 通过最高1800 V AC/DC的保护分隔防止电击,符合EN 61140标准
 • 测试电压最高可达15 kV AC
 • 出色的传输特性:
  • 增益误差 <0.3 %
  • 截止频率 >5 kHz(支持低通滤波)
  • 上升时间T90 <0.1 ms
 • 极大的灵活性
  • 带校准开关,最多支持16个输入/输出范围(工作电压最高可达2200 V)
  • 最多16个客户定制的测量范围
  • 宽范围电源20 V至253 V AC/DC
 • 即使电源不稳定也能可靠地工作
 • 电源连接错误不会导致设备受损
 • 可切换型号减少了版本的类别,从而节省储存成本
 • 真空封装,结实耐用
 • 适合最高3000 V DC的直流轨道系统
 • 良好的机械稳定性,可在船上、列车上和汽车上工作
 • 5年质保

VariTrans P 42000隔离放大器专门设计用于高达3600 V (DC)的高压测量。它能可靠地隔离输入电路的高电位。 隔离距离能够承受最高3600 V AC/DC的永久电压和最高20 kV的快速瞬变电压。输入、输出和电源之间提供符合EN 61140标准的保护分隔,防止电击。  

less

Downloads

Language:
Category:

目录节选

产品目录节选 - VariTrans P 42000

产品目录节选 (zh)

1515 |  VariTrans P 41000, P 42000 (incl. D2), P 43000
产品描述 | 规格 | 产品范围
PDF (file size: 1.21 MB)

宣传册

Brochure - VariTrans P 42000

Brochure (zh)

16314 |  Flyer ProLine P42000D2
PDF (file size: 0.91 MB)

Manuals

Manual - VariTrans P 42000

Manual (zh)

14436 |  VariTrans P 42000 D2-0001-KTA
PDF (file size: 0.27 MB)
Manual - VariTrans P 42000

Manual (zh)

14441 |  VariTrans P 42000 D2 FRQ-0001-KTA
PDF (file size: 0.28 MB)
Manual - VariTrans P 42000

Manual (zh)

17379 |  P42000
PDF (file size: 0.96 MB)

证书/认证

EU Declaration of Conformity - VariTrans P 42000

EU Declaration of Conformity (zh)

11462 |  Series VariTrans P4x000 (D*-nnnn/D*AG-nnnn/D*TRMS-nnnn)
Document No. EU220125M | 2022-03-24
PDF (file size: 1.84 MB)
EU Declaration of Conformity - VariTrans P 42000

EU Declaration of Conformity (zh)

12433 |  VariTrans P 4*000 KTA
Document No. EG181130B | 2018-11-30
PDF (file size: 0.53 MB)
Certificate of Compliance (UL) - VariTrans P 42000

Certificate of Compliance (UL) (zh)

12078 |  VariTrans Series P 4x000 ProLine P 442xx ProLine P5xxxx
Document No. 20170822-E356768 | 2017-08-22
PDF (file size: 0.08 MB)
more